RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA KUŹNI BOHATERÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.113.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuźnia Bohaterów Tomasz Leszkowicz (ul. Nowodworska 23/5
  16-315 Lipsk)
 2. Kuźnia Bohaterów Tomasz Leszkowicz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: biuro@kuzniabohaterow.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:1) wykonania zadań statutowych Kuźni Bohaterów Tomasz Leszkowicz i innych prawnych obowiązków, w tym umownych Kuźnia Bohaterów Tomasz Leszkowicz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),2) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Kuźni Bohaterów Tomasz Leszkowicz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, tworzenie wniosków i zestawień w związku z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, fundacji i stowarzyszeń wspierających rozwój sportu, itp., itd.) w związku z wykiwaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.
 4.  Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:

  1) przez czas wykonania zadań statutowych Kuźni Bohaterów Tomasz Leszkowicz i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub

  2) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub

  3) przez czas, w którym Kuźnia Bohaterów Tomasz Leszkowicz może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych

 5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
 6. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:1) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

  2) prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych,

  3) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

  4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

  5) prawo przenoszenia danych,

  6) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych. 

   

  Lipsk, 25 maja 2018 roku