RODO

Klauzula informacyjna dla adeptów Combat Sports Academy
w związku z pozyskiwaniem danych osobowych adeptów
zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tzw. RODO.

 

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż klub Combat Sports Academy

przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko dziecka, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia dziecka, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL,
adres e-mail, numer telefonu, orzeczeń lekarskich, płeć, wizerunek dziecka. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych oraz w trakcie wypełniania przez klub obowiązków statutowych.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest prezes Combat Sports Academy (dalej: Administrator), ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 1000-lecia Państwa Polskiego 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka; telefonicznie pod numerem  500 471 187 lub za pomocą poczty elektronicznej e- mail:  combatsportsacademy@gmail.com.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej.
 3. Dane osobowe adeptów przetwarzane będą w związku z dokumentacją przebiegu treningów i zawodów na arenie regionalnej i ogólnopolskiej oraz obozów i zgrupowań. Odbiorcą danych uczniów będą podmioty wskazane w przepisach prawa.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych adeptów jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich dzieci, ich sprostowania, do przenoszenia danych;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z niezgodnym przetwarzaniem danych;
  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na udostępnianie danych, których przetwarzanie nie jest wymogiem ustawowym, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona.
 6. Dane osobowe adeptów nie podlegają profilowaniu.
 7. Dane osobowe adeptów będą przechowywane przez okres treningów w siedzibie Combat Sports Academy oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych (archiwizowanie dokumentów).

Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

  Dąbrowa Białostocka, 25 maja 2018 roku